NYHETER OG INFORMASJON

 In Nyheter

Rettigheter som instruktør FI(S)

Norsk Luftsportstilsyn (NLT) har nå startet å konvertere nasjonale seilflybevis med IK-1/2/3 rettighet til LAPL(S) eller SPL med instruktørrettigheter (FI(S)) for de som har søkt om dette. I den forbindelse vil vi gjøre oppmerksom på to forhold:

På selve sertifikatet er det satt en varighet på 3 år. Dette er i henhold til dagens EASA regelverk (Regulation (EU) 1178/2011). Imidlertid vil denne tidsbegrensede varigheten falle bort med den nye Part-SFCL som trer i kraft fra 08.04.2020. Dette vil medføre at for de som nå får en FI(S), vil denne tidsbegrensningen ikke ha noen praktisk eller økonomisk betydning. NLT vil imidlertid, så fort Part-SFCL er innført i Norge, utstede nye sertifikater til de som er berørt der tidsbegrensningen er fjernet.

Når det gjelder rettighetene som en FI(S) har, står disse på selve sertifikatet. Her er det å merke seg at startmetoder som flyslep, SLG og winch (eventuelt bil-start) ikke er egne rettigheter, men inngår i rettigheten til å instruere til LAPL(S) eller SPL forutsatt at instruktøren har disse rettighetene nasjonalt. Det som defineres som egne rettigheter er TMG, Aerobatic, skyflyging, sleping av seilfly med TMG og instruksjon av elever på instruktørkurs. Disse rettighetene vil være spesifisert på sertifikatet.

Instruksjon av elever

En FI(S) kan i utgangspunktet instruere elever for en LAPL(S) med de startmetoder som vedkommende instruktør har. Eventuelle utvidelser av en FI(S) rettighet til å dekke TMG, Aerobatic, skyflyging og sleping av seilfly med TMG vil være basert på tidligere erfaringer og eksisterende nasjonale rettigheter.

Begrepet «O-kurs» eksisterer ikke i Regulation (EU) 1178/2011 og det er derfor heller ikke en rettighet som en FI(S) kan få. Regulation (EU) 1178/2011 gir rettighet til å instruere elever på instruktørkurs forutsatt at instruktøren har nødvendig erfaring og er godkjent av S/NLF. For ikke å hindre eventuelle elever som ønsker å gjennomføre O-kurs i 2019, vil Norsk Luftsportstilsyn godkjenne at instruktører som tidligere har instruert O-kurs elever kan fortsette med dette i 2019 selv om de ikke har rettigheten til instruksjon av elever på instruktørkurs.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search