Informasjon om kravene for å opprettholde rettighetene og privilegiene knyttet til et SPL-sertifikat

 In Nyheter

Tidsperioder for å opprettholde rettigheter på SPL-sertifikat:

Regelverksdelen SFCL inneholder flere krav til at et antall timer/starter skal være utført innen en viss tidsperiode «sett bakover» fra den dag en vurdering gjøres. Disse tidsperiodene starter på dato for førstegangs utstedelse av det nasjonale kompetansebeviset/sertifikatet, se eksempelvis AMC1 SFCL.115(a)(2)(ii)(A).

Krav for å opprettholde privilegiene knyttet til SPL-sertifikatet (SFCL.160):

For å opprettholde rettigheten for «rene» seilfly (TMG unntatt), skal det i løpet av de siste 24 mnd. være fløyet:

A: Minimum 5 timer som enten fartøysjef og/eller med instruktør og/eller solo under overoppsyn av instruktør. Disse timene kan flys på «rene» seilfly og/eller TMG. Inkludert i disse timene må det være fløyet minimum følgende på «rene» seilfly:

B: 15 starter

C: 2 treningsturer med instruktør

Hvis ikke A., B. og C. er oppfylt, må det gjennomføres en ferdighetskontroll med «rent» seilfly og med en kontrollør (FE(S)). Ferdighetskontroll skal baseres på ferdighetsprøven for «rene» seilfly.

For å opprettholde TMG-rettigheten skal det i løpet av de siste 24 mnd. være fløyet:

A: Minimum 12 timer som enten fartøysjef og/eller med instruktør og/eller solo under overoppsyn av instruktør. Disse timene kan flys på TMG og/eller «rene» seilfly. Av disse timene må det være fløyet minimum følgende på TMG:

B: 6 timer

C: 12 starter og landinger

D: 1 treningstur med instruktør av minimum 1 times varighet

Hvis ikke A., B., C. og D. er oppfylt, må det gjennomføres en ferdighetskontroll med en kontrollør (FE(S)). Ferdighetskontroll skal baseres på ferdighetsprøven for en TMG-rettighet.

Alle turer med instruktør eller soloturer under overoppsyn av instruktør skal signeres av ansvarlig instruktør i loggboken.

Hvis det er gjennomført en ferdighetskontroll, skal denne signeres ut i loggboken av ansvarlig kontrollør (FE(S)).

Legg merke til at kravene i A. over er svært fleksible, både med hensyn til funksjon om bord og til type av seilfly.

Krav for å opprettholde privilegier knyttet til startmetoder (SFCL.155):

For å opprettholde privilegier knyttet til startmetoder skal det i løpet av de siste 24 mnd. være utført:

For flyslep                            minimum 5 starter
For winch                             minimum 5 starter
For SLG                                 minimum 5 starter (disse kan også utføres på TMG)

Hvis disse kravene ikke er oppfylt, skal det manglende antall starter utføres enten med instruktør eller solo under overoppsyn av instruktør.

Krav for å opprettholde privilegiene knyttet til sleperettighet med TMG (SFCL.205):

For å opprettholde privilegiene knyttet til sleperettigheten skal det i løpet av de siste 24 mnd. være utført minimum 5 slep. Hvis dette kravet ikke er oppfylt, skal de manglende slepene utføres under overoppsyn av instruktør.

Krav for å opprettholde privilegiene knyttet til instruktørrettigheten FI(S) (SFCL.360):

For å opprettholde privilegiene knyttet til instruktørrettigheten skal det i løpet av de siste 3 år være gjennomført:

A: Deltagelse på et oppfriskningskurs for instruktører

B: 30 timer eller 60 starter som instruktør

Og i løpet av de siste 9 år:

C: Ha demonstrert, for en utpekt sjekk-instruktør, de nødvendige ferdighetene for å kunne utøve instruksjon

Hvis ikke kravene A, B og C er oppfylt, kan rettigheten som FI(S) gjenopptas basert på at kravet i A oppfylles samt at det gjennomføres en kompetansevurdering.

Krav for flyging med passasjerer (SFCL.160(e) og SFCL.115(a)(2)(ii)):

Utøvere som har fått SPL-sertifikat (eller LAPL(S)-sertifikat) utstedt basert på konvertering fra et nasjonalt bevis, kan fly med passasjerer forutsatt at de oppfyller kravene i Del-FCL pkt. FCL.060(b)(1) og pkt. FCL.105.S(b).

FCL.060(b)(1) krever at det er gjennomført minst 3 starter som fartøysjef på seilfly i de foregående 90 dager.

FCL.105.S(b) krever minimum 10 timers flygetid eller 30 starter som fartøysjef på seilfly etter første gangs utstedelse av det nasjonale beviset.

Utøvere i denne gruppen som fyller kravet til 10 timers flygetid eller 30 starter som fartøysjef etter første gangs utstedelse av det nasjonale beviset, skal dokumentere dette med følgende tekst i loggboken: «Oppfyller kravet i FCL.105.S(b) for å fly med passasjer». Innføringen skal signeres av ansvarlig instruktør.

Nye utøvere som vil få SPL-sertifikat utstedt basert på opplæring i henhold til Del-SFCL og i regi av en DTO, kan fly med passasjerer forutsatt at de oppfyller kravene i Del-SFCL pkt. SFCL.160(e) og pkt. SFCL.115(a)(2)(ii).

SFCL.160(e) krever at det er gjennomført minst 3 starter som fartøysjef på seilfly unntatt TMG i de foregående 90 dager hvis flygingen skal foregå med seilfly unntatt TMG;
eller
minst 3 starter som fartøysjef på TMG i de foregående 90 dager hvis flygingen skal foregå med TMG.

SFCL.115(a)(2)(ii) krever minimum 10 timers flygetid eller 30 starter som fartøysjef på seilfly etter første gangs utstedelse av SPL. I tillegg kreves det en treningstur med en instruktør for å demonstrere nødvendig kompetanse. Denne treningsturen skal signeres i loggboken av ansvarlig instruktør;
eller
at fartøysjefen har en FI(S)-rettighet.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search