Oppgaver

NLT har i dag myndighet til å:

  • utstede SPL (Sailplane Pilot Licence, seilflysertifikat) jf. forordning (EU) 2018/1976 vedlegg III (del-SFCL)
  • utstede BPL (Balloon Pilot Licence, ballongsertifikat) jf. forordning (EU) 2018/395 vedlegg III (del-BFCL)
  • utstede særskilte rettigheter til ovennevnte sertifikater
  • utføre tilsyn med innehavere av seilfly- eller ballongsertifikat
  • utføre adgangskontroll og tilsyn av utdanningsinstitusjoner (Declared Training Organisation – DTO) som tilbyr trening til de aktuelle sertifikatene, jf. forordning (EU) 1178/2011 vedlegg VIII (del-DTO)
  • begrense, suspendere eller trekke tilbake et sertifikat eller en rettighet

De første årene var alle disse aktivitetene regulert av EASAs forordning for Aircrew som dekket alle typer sertifikater for utøvere innen sivil luftfart. Dette er senere blitt endret, slik at seilfly- og ballong har fått sine egne forordninger for sertifikater sammen med de tilhørende operative og tekniske forordningene. Dermed er alt for seilfly samlet i en egen «Sailplane Rule Book» og tilsvarende for ballong i en egen «Balloon Rule Book». Dette gjorde livet adskillig enklere for alle berørte parter! Dette, sammen med andre forenklinger, var et resultat av at EASA innså at General Aviation ikke kan være regulert like omfattende som Commercial Aviation.

Status i dag

Pr. 1. mai 2024 er det totalt utstedt 107 nye SPL-sertifikater. I tillegg ble det utstedt 174 SPL-sertifikater og 100 LAPL(S)-sertifikater basert på tidligere nasjonale sertifikater. For ballong er det utstedt 10 BPL-sertifikater og 1 LAPL(B)-sertifikat, alle basert på tidligere nasjonale sertifikater. Grunnen til at det brukes to forskjellige betegnelser på sertifikatene (SPL/LAPL(S) og BPL/LAPL(B)) er at EASA endret navnet på sertifikatene i 2020. Dette har ingen betydning for innehaveren, begge typer av sertifikater er gyldige i alle EASA-land.

Det er videre gitt 108 instruktør-rettigheter og 13 kontrollant-rettigheter for seilfly og 9 instruktør-rettigheter og 1 kontrollant-rettighet for ballong.

Det eksisterer en Declared Training Organisation (DTO) som er ansvarlig for all grunnopplæring av seilflygere og ballongflygere. DTOen har 13 tilsluttede seilflyklubber og 1 ballongklubb.

Av EASA-landene er det foreløpig kun Norge og Østerrike som har en egen myndighet for luftsport. Som det fremgår over, er denne myndigheten forholdsvis begrenset i Norge, mens Østerrike har en mye større myndighet med ansvaret for langt flere aktiviteter.

Som alle EASA-lands myndigheter er også NLT underlagt standardiseringsinspeksjoner fra EASA, gjerne da samtidig med at LT blir inspisert. Siste inspeksjon var i oktober 2023 og resulterte kun i noen observasjoner, men ingen avvik.

Ansvarsfordeling

Som myndighet må NLT utføre all saksbehandling etter EASAs regler og prosedyrer. Kontakt med utøverne vil i hovedsak være knyttet til behandling av søknader om sertifikater og tilhørende rettigheter basert på gjeldende regelverk (forordning (EU) 2018/1976 for seilfly og forordning (EU) 2018/395 for ballong). Ved spørsmål fra utøvere knyttet til anvendelsen og forståelsen av disse forordningene, kan NLT kontaktes for hjelp og rettledning. NLT vil også foreta inspeksjoner av skolevirksomheten ute i klubbene.

Under «SKJEMAER» ligger de skjemaene som DTOen (ved ansvarlig instruktør og/eller kontrollant) skal benytte i forbindelse med ferdighetsprøver, ferdighetskontroller eller kompetansevurderinger. Etter avsluttede prøver skal skjemaene sendes til NLT som vil gjøre en vurdering opp mot gjeldende regelverk. Hvis alt er i orden, vil NLT utstede det omsøkte sertifikatet eller rettigheten direkte til søkeren.

Når det gjelder selve opplæringen i regi av DTOen med sine 13 + 1 tilsluttede klubber, er NLTs ansvar å føre tilsyn med at denne aktiviteten utføres i henhold til gjeldende forordning (EU) 1178/2011.

NLT har også myndighet til å begrense, suspendere eller trekke tilbake sertifikater eller rettigheter.

Litt om sertifikatet

Et SPL- eller BPL-sertifikat skal ikke fornyes som tilfellet var tidligere med de nasjonale sertifikatene. Sertifikatet er kontinuerlig gyldig forutsatt at legeattesten er gyldig og at kravet til fløyete timer og starter til enhver tid er oppfylt. Det er således innehaveren selv som har ansvaret for å opprettholde gyldigheten av sitt eget sertifikat.

Et sertifikat kan inneholde flere rettigheter (startmetoder, instruktør-, kontrollant-rettighet, aerobatic etc.).

Flere av disse rettighetene har krav til timer/starter for å være gyldige. Igjen er det innehaveren som er ansvarlig for å se til at kravene er oppfylt før rettigheten(e) utøves. Hvis kravene ikke er oppfylt, er det alltid mulig «å fly seg opp igjen». Informasjon om dette er gitt i forordningene.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search