Fra 01.07.2016 vil Norsk Luftsportstilsyn (NLT) utstede sertifikater for førere av seilfly (LAPL(S) eller SPL) og ballonger (LAPL(B) eller BPL). Til forskjell fra tidligere nasjonale beviser, er dette sertifikater utstedt i henhold til EASA’s regelverk Part-FCL) (Regulation (EU) 1178/2011) med tilhørende Acceptable Means of Compliance and Guidance Material. Disse sertifikatene vil således gjelde i alle EASA-land og vil være kontinuerlig gyldig så lenge det løpende kravet til timer og starter er oppfylt og legeattesten er gyldig. Innen 08.04.2018 må alle førere av seilfly ha LAPL(S) eventuelt SPL og førere av ballong LAPL(B) eventuelt BPL. SPL eller BPL kreves kun der innehaveren skal utføre kommersielle flyginger.

NLT har i første omgang lagt til rette for konvertering av nasjonale seilflybevis til LAPL(S). Dette forutsetter at søkeren har det nødvendig antall timer og starter. Kravet til dette finnes i Part-FCL, § FCL.110.S. For søkere som har tilleggs-rettigheter, kan også disse rettighetene konverteres hvis kravet til timer og starter er oppfylt. Kravene finnes også her i Part-FCL som følger:

  1. For forskjellige startmetoder, se § FCL.130.S
  2. For TMG, se § FCL.135.S
  3. For Acro-flyging, se § FCL.800
  4. For sleping av seilfly med TMG, se § FCL.805
  5. For skyflyging, se § FCL.830

Når det gjelder legeattest, er det nå tilstrekkelig med en LAPL-legeattest. Søkere som har legeattest klasse I eller II vil automatisk fylle kravet til LAPL-legeattest.

NLT har som sagt i første omgang lagt til rette for en direkte konvertering av de nasjonale seilflybevisene. Så fort det nødvendige utdanningstilbudet er etablert, vil det bli aktuelt med grunnutdanning og første gangs utstedelser samt utvidete rettigheter basert på teoretisk og praktisk utdanning.

Instruktører som konvertere sitt nasjonale seilflybevis til LAPL(S), vil foreløpig kunne fortsette å instruere i Norge på sitt nasjonale instruktørbevis. Hvis det skulle være behov for å instruere i et annet EASA-land, ber vi deg kontakte Norsk Luftsportstilsyn.

For ballong vil det om kort tid bli lagt ut informasjon og søknadsskjema for konvertering av eksisterende nasjonale ballongførerbevis med eventuelle utvidede rettigheter etter samme modell som for seilfly. Også her vil grunnutdanning til LAPL(B) eller BPL først kunne starte når de nødvendige utdanningstilbudene er etablert.

Har du spørsmål, ta kontakt med Norsk Luftsportstilsyn.

Lenker til regelverket som det er henvist til ovenfor  finner du her:http://www.luftsportstilsynet.no/regler/

Kort bakgrunn for etableringen av NLT.

Helt siden 1933 har Norges Luftsportforbund (NLF), tidligere Norsk Aero Klubb, utstedt lisenser for førere av seilfly og ballonger. Med introduksjonen av EASA (European Aviation Safety Agency) i Norge 01.06.2005 ble innføringen av nye og harmoniserte tekniske og operative regler og prosedyrer prioritert. Kommisjonsforordning (EF) nr. 1178/2011 (Part-FCL) datert 03.11.2011 som fastsetter de tekniske krav og administrative prosedyrer for besetningsmedlemmer innen alle typer sivil luftfart, ble derfor først implementert i norsk rett 01.01.2016. En følge av Part-FCL ble at også sertifikater til utøvere av seilfly- og ballongaktivitet skal utstedes av en kompetent myndighet. Med bakgrunn i dette kunne ikke lenger NLF fortsette sin utstedelse av sertifikater for seilfly og ballong. For å kunne videreføre denne aktiviteten som NLF gjennom mange år har vært ansvarlig for, ble det høsten 2013 tatt kontakt med Samferdselsdepartementet (SD) og Luftfartstilsynet (LT) for å sondere muligheten for NLF til å bli kompetent myndighet på disse områdene istedenfor at LT skulle overta dette. Dette var også i tråd med signalene til regjeringen Solberg om mindre byråkrati og en reduksjon i den statelige forvaltningen. Det ville videre sikre en kontinuitet i det arbeidet NLF allerede utførte. Gjennom møter og korrespondanse med SD og LT ble det 14.12.2015 enighet om at NLF kunne etablere en myndighetsfunksjon for å ta hånd om følgende oppgaver:

1. Utstede sertifikater for seilfly og ballong
2. Utføre adgangskontroll og tilsyn av relevante utdanningsinstitusjoner for seilfly og ballong
3. Håndhevelse av regelverket samt iverksettelse av sanksjoner
4. Utvikle og holde håndbok, prosedyrer og arkiver oppdatert til enhver tid
5. Regelverksutvikling
6. Informere brukerne om utviklingen i EASA’s regelverk og hvordan dette vil påvirke den enkelte bruker

Det ble innledningsvis også diskutert om motorfly skulle innlemmes, men dette ble foreløpig ikke gjort, slik at denne aktiviteten fortsetter i regi av LT som før.

Med innføringen av kommisjonsforordning (EF) nr. 1178/2011 (Part-FCL) er det nå et krav at oppgavene over skal utføres av et myndighetsorgan, direkte underlagt SD og med rapporteringsplikt til SD. Det blir derfor viktig at denne aktiviteten ivaretar kravene til habilitet, dvs. at det etableres klare skiller mellom interesseorganisasjonen og myndigheten. Den vil således få et eget navn, «Norsk Luftsportstilsyn», og forslagsvis ligge administrativt under kontrollkomiteen til NLF. Det må etableres egne prosedyrer (håndbok), egen logo, egen hjemmeside, eget område med begrenset tilgang på dataserveren, egen internrevisjon mm. Den blir sideordnet LT, men med en begrenset aktivitet som nevnt i pkt. 1. – 6. over. Aktiviteten kan, som nevnt, bli utvidet etter hvert som det nye tilsynet får erfaring. SD blir på ordinært vis klageinstans for enkeltvedtak som treffes av det nye tilsynet.

Aktiviteten vil være finansiert basert på gebyrer. Det skal imidlertid ikke medføre vesentlig økte kostnader for brukerne.

Det har allerede vært gjort en god del arbeid med etableringen av Norsk Luftsportstilsyn av Jostein Tangen fra NLF, med Johannes Mothes som innleid konsulent. Luftfartstilsynet bidrar også med stor hjelp og støtte i oppstarten, spesielt med prosedyrer og rutiner.  Med den foreløpig begrensede aktiviteten, planlegges det ikke med noen stor bemanning.  Andreas Mourud har påtatt seg å lede virksomheten i et deltidsengasjement.  Norsk Luftsportstilsyn vil kunne benytte ressurser i Norges Luftsportforbund ved behov.

En tentativ tidsplan er at prosedyrer og håndbok er på plass senest 01.06.2016, og at konvertering og nyutstedelser i henhold til Part-FCL kan starte 01.07.2016. Det vil også være nødvendig å kurse berørt personell i lover og bestemmelser knyttet til myndighetsrollen og offentlig forvaltning.

På samme måte som LT er underlagt tilsyn fra EASA, vil Norsk Luftsportstilsyn også bli gjenstand for standardiseringsinspeksjoner fra EASA med jevne mellomrom for å verifisere at rutiner, prosedyrer, bemanning, kompetanse etc. er i henhold til det gjeldende regelverket til enhver tid.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search