NYE RETTIGHETER – PÅTEGNING PÅ SERTIFIKAT OG/ELLER SIGNERING I LOGGBOKEN

 In Nyheter

EASA har lagt opp til et ganske fleksibelt system når det gjelder nye rettigheter til et eksisterende SPL-sertifikat. Dette innebærer at for en del rettigheter er det tilstrekkelig med en signering av en FI(S) eller eventuelt en FE(S) i loggboken som dokumentasjon på gjennomført opplæring. Dette er tidligere omtalt i en nyhetsbulletin datert 28.06.2022. Imidlertid er det noen rettigheter som krever at SPL-sertifikatet sendes til NLT for å få rettigheten påført. Forespørselen til NLT skal da ha vedlagt kopi av aktuelle loggboksider signert av FI(S) eller FE(S) som viser at opplæringen er tilfredsstillende gjennomført.
For å opprettholde et SPL-sertifikat (ref. SFCL.160(a)(2) eller SFCL.160(b)(2)), skal de samme skjema NLT-070 og NLT-075 (NLT-100 for TMG) benyttes (NLT-080 er ikke nødvendig).
For alle LAPL(S)- eller SPL-sertifikater som er et resultat av en konvertering fra nasjonalt sertifikat, ble stort sett de rettighetene som søkeren hadde fra tidligere overført til LAPL(S)- eller SPL-sertifikatet. Dette gjelder spesielt startmetoder. For nye SPL-sertifikater, vil kun den startmetoden som ble benyttet under ferdighetsprøven føres på sertifikatet.
For lettere å holde oversikt over hva som gjelde for den enkelte rettigheten, har NLT laget følgende oversikt med utgangspunkt i en standard SPL på rent seilfly:

*Skolesjef er klubbens skolesjef = Assisterende skolesjef

På samme måte som en SPL-rettighet kan utvides, kan en FI(S)-rettighet også utvides til å dekke instruksjon utover den grunnleggende opplæringen. Alle nye FI(S)-rettigheter har «SPL» påført som viser at innehaveren kan instruere elever til et standard SPL-sertifikat med den startmetoden som benyttes og som instruktøren er kvalifisert til å instruere på. FI(S)-rettigheter som ble konvertert fra tidligere IK-I/IK-II/IK-III rettigheter kan ha tillegg som vedkommende var kvalifisert for.
Som det fremgår av oversikten under, skal alle nye FI(S)-rettigheter påføres SPL-sertifikatet av NLT. Hvis FI(S)-rettigheten er utgått (ref. SFCL.360) er det krav til en ny ferdighetsprøve med bruk av skjemaene NLT-090 og NLT-095B (NLT-095 er ikke nødvendig).

.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search