ROLLEN SOM FARTØYSJEF – LOGGING AV FLYTID

 In Nyheter

Rollen som fartøysjef (PIC) er utførlig beskrevet i den operative forskriften del-SAO. Selv om denne forskriften pr. i dag ikke ligger under NLT, vil vi likevel nevne noen viktige punkter:

  1. Under enhver flyging skal det være en fartøysjef under hele turen. Flyr man to stykker sammen, er det ikke mulig å dele på ansvaret som fartøysjef, og det gamle begrepet «split-flyging» er ikke tillatt. Hvis begge de ombordværende har et SPL-sertifikat, må de avtale hvem som skal være fartøysjef for den planlagte turen. For fartøysjefens plikter og ansvar, se den operative forskriften del SAO.GEN.130. SAO.GEN.130(j) sier videre at fartøysjefen skal «remain at the control of the sailplane at all times except if another pilot is taking the control”. “Another pilot” kan her være en elev under opplæring eller en med SPL-sertifikat som tar en treningstur med en instruktør. Da må fartøysjefen ha en FI(S)/FE(S)-rettighet. Har ikke fartøysjefen en FI(S)/FE(S)-rettighet, er den andre piloten å betrakte som en passasjer og kan ikke logge den tiden han eller hun eventuelt flyr («is taking the control»).
  2. Den operative forskriften del SAO.GEN.135 har et begrep som heter «crew member». Denne personen (som ikke behøver å ha sertifikat) skal ha en helt klart definert oppgave under den aktuelle turen. Et «crew member» er derfor ikke en passasjer. Behovet for et «crew member» vil bare kunne oppstå ved helt spesielle anledninger og behov.
  3. Selve loggingen av flytiden er regulert i del-SFCL.050 og tilhørende AMC1 SFCL.050.

Denne informasjonen ble også delvis dekket i informasjon datert 30.03.2022.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search