Informasjon om innføring av EASA-sertifikater for seilflygere og ballongførere samt Søknadsskjema

 In Nyheter

På EASA Committee Meeting som ble avholdt 25 – 26 oktober 2017, ble det omsider avklart at kravet om at nye seilflybevis og ballongførerbevis skal utstedes i henhold til EASA’s regelverk, vil bli utsatt fra 8. april 2018 til 8. april 2020. Bakgrunnen for dette er arbeidet med to nye EASA forskrifter kalt Part-Gliding og Part-Balloon. Disse forskriftene vil spesifisere kravene til utstedelse av EASA-sertifikater for seilflygere (LAPL(S), eventuelt SPL) og førere av ballong (LAPL(B), eventuelt BPL), og således erstatte dagens nasjonale forskrift BSL C 1-1.

Arbeidet med en Part-Gliding og Part-Balloon startet henholdsvis i desember 2016 og september 2016. Imidlertid var det lenge uklart om EU-kommisjonen ville godta en ytterligere utsettelse utover 8. april 2018 for innføringen av EASA-sertifikater for seilflygere og førere av ballong. Dette er, som nevnt over, nå avklart og medfører at etter 8. april 2020 skal alle nye sertifikater bli utstedt i henhold til Part-Gliding og Part-Balloon. Samtidig må alle som innehar dagens nasjonale seilflybevis eller ballongførerbevis, ha konvertert dette til et EASA-bevis før denne datoen. Konverteringen vil utføres etter retningslinjene i Part-FCL (Regulation (EU) 1178/2011) som vil være gjeldende EASA-forskrift frem til 8. april 2020.

Bakgrunnen for Part-Gliding og Part-Balloon var at EASA i 2014, etter mye kritikk fra småflymiljøene i Europa, startet arbeidet med et forenklet regelverk for General Aviation. European Gliding Association og European Ballooning Federation var raskt på banen med forslag til forenklet regelverk både for utstedelse av sertifikater og for operasjon av seilfly og ballong. Resultatet vil bli at alt som har med sertifikater for seilflygere og ballongførere vil bli fjernet fra nåværende forskrift (EASA Regulation 1178/2011) og kommer istedenfor i egne og sterkt forenklede forskrifter Part-Gliding og Part-Balloon. Tilsvarende for de operative forskriftene der seilfly og ballong fjernes fra EASA Regulation (EU) 965/2012 og kommer i egne og forenklede, operative forskrifter.

I tillegg til innføringen av Part-Gliding og Part-Balloon, vil også en ny forskrift for flyskoler (Part-DTO) bli innført 8. april 2018, men med en forskjøvet tidsfrist frem til senest 8. april 2020 for LAPL- og PPL-sertifikater for seilflygere og ballongflygere. Part-DTO (Declared Training Organisations) er en kraftig forenkling i forhold til nåværende Part-ATO (Approved Training Organisations). Dette vil medføre at senest fra 8. april 2020 skal all opplæring av seilflygere og ballongførere skje i en organisasjon med et godkjent treningsprogram i henhold til Part-DTO, og basert på reviderte håndbøker etter retningslinjene i Part-DTO.

Sertifikater konvertert i henhold til dagens EASA-regelverk Part-FCL (EASA Regulation 1178/2011) eller utstedt i henhold til den nye Part-Gliding eller Part-Balloon, vil være kontinuerlig gyldig i alle EASA-land så lenge det løpende kravet til timer og starter er oppfylt og legeattesten er gyldig.

Norsk Luftsportstilsyn (NLT) har i første omgang lagt til rette for konvertering av nasjonale seilflybevis og ballongførerbevis til LAPL(S) eventuelt SPL og LAPL(B) eventuelt BPL. Denne konverteringen må, som nevnt over, finne sted innen 8. april 2020 og være basert på dagens EASA-regelverk Part-FCL (EASA Regulation 1178/2011) som vil være gjeldende EASA-forskrift frem til 8. april 2020. Etter denne datoen vil de nasjonale bevisene være ugyldige. En konvertering forutsetter at søkeren har det nødvendig antall timer og starter. Kravene til dette finnes i Part-FCL, for seilflygere i § FCL.110.S og for ballongflygere i § FCL.110.B. Pr. 31.12.2017 var det konvertert 5 nasjonale seilflybevis, 4 til LAPL(S) og 1 til SPL.

For søkere som har tilleggs-rettigheter, kan også disse rettighetene konverteres hvis kravet til timer og starter er oppfylt. Kravene finnes også her i Part-FCL, for seilfly som følger:

  1. For forskjellige startmetoder, se § FCL.130.S.
  2. For TMG, se § FCL.135.S.
  3. For Acro-flyging, se § FCL.800.
  4. For sleping av seilfly med TMG, se § FCL.805.
  5. For skyflyging, se § FCL.830.

Og for ballong som følger:

  1. For forankrede ballonger, se § FCL.130.B.
  2. For utvidelse til andre klasser av ballong, se § FCL.135.B.
  3. For utvidelse til en annen klasse eller gruppe (bare for BPL), se § FCL.225.B.

Når det gjelder legeattest, er det tilstrekkelig med en LAPL-legeattest for LAPL(S) og LAPL(B), mens søkere til SPL eller BPL må ha legeattest klasse II. Søkere som har legeattest klasse I eller II vil automatisk fylle kravet til LAPL-legeattest.

For å konvertere til LAPL(S) eventuelt SPL eller LAPL(B) eventuelt BPL, må søkeren kunne fremlegge dokumentasjon på bestått eksamen i fagene Menneskelig Ytelse og Begrensninger (MYB) samt Luftfartsloven med relevante EASA FCL-regler. Informasjon om pensum og praktiske forhold knyttet til eksamen, kan fås ved henvendelse til Norsk Luftsportstilsyn på E-mail: post@luftsportstilsynet.no eller på telefon 469 02 556. Søkeren må også ha gyldig radiotelefonirettighet.

NLT har som sagt i første omgang lagt til rette for en direkte konvertering av eksisterende nasjonale seilflybevis og ballongførerbevis. Så fort det nødvendige utdanningstilbudet er etablert i form av DTO-organisasjoner (senest 8. april 2020) og Part-Gliding og Part-Balloon er implementert i Norge, vil det bli aktuelt med grunnutdanning basert på kravene i Part-Gliding eller Part-Balloon. Første gangs utstedelser av LAPL(S) eventuelt SPL og LAPL(B) eventuelt BPL, samt utvidete rettigheter til disse, vil således bli gjort i henhold til de nye og forenklede EASA-forskriftene.

Instruktører som konverterer sitt nasjonale bevis til LAPL(S) eventuelt SPL og LAPL(B) eventuelt BPL, vil foreløpig kunne fortsette å instruere i Norge på sitt nasjonale instruktørbevis frem til 8. april 2020. Innen denne datoen må vedkommende ha konvertert til et instruktørbevis utstedt i henhold til Part-FCL (Regulation (EU) 1178/2011). Hvis det skulle være behov for å instruere i et annet EASA-land før denne datoen, ber vi deg kontakte Norsk Luftsportstilsyn.

Søknadsskjema for konvertering av dagens nasjonale sertifikater:

Det vil senere også bli lagt ut søknadsskjema for konvertering av nasjonale instruktørbevis til EASA-instruktørbevis i henhold til Part-FCL (Regulation (EU) 1178/2011).

Har du spørsmål, ta kontakt med Norsk Luftsportstilsyn på E-mail: post@luftsportstilsynet.no eller på telefon 469 02 556.

Fremdriftsplan for overgangen fra dagens nasjonale sertifikater til EASA-sertifikater for seilflygere og ballongførere

prosessPNG

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search